© Mikdam | Dreamstime.com

ČíslaMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Väčšina jazykov má číselné systémy a tie sa môžu značne líšiť. Prejdite nadol a objavte a naučte sa zaujímavé číselné sústavy z celého sveta.

Kliknite na číslo

number container
1
[bir]

[jeden]number container
2
[iki]

[dva]number container
3
[üç]

[tri]number container
4
[dört]

[štyri]number container
5
[beş]

[päť]number container
6
[altı]

[šesť]number container
7
[yedi]

[sedem]number container
8
[sekiz]

[osem]number container
9
[dokuz]

[deväť]number container
10
[on]

[desať]