© Jetpo4 | Dreamstime.com

ČíslaMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Väčšina jazykov má číselné systémy a tie sa môžu značne líšiť. Prejdite nadol a objavte a naučte sa zaujímavé číselné sústavy z celého sveta.

Kliknite na číslo

number container
1
[uno]

[jeden]number container
2
[dos]

[dva]number container
3
[tres]

[tri]number container
4
[cuatro]

[štyri]number container
5
[cinco]

[päť]number container
6
[seis]

[šesť]number container
7
[siete]

[sedem]number container
8
[ocho]

[osem]number container
9
[nueve]

[deväť]number container
10
[diez]

[desať]