© Seqoya | Dreamstime.com
© Seqoya | Dreamstime.com

Các con sốMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Hầu hết các ngôn ngữ đều có hệ thống số và những hệ thống này có thể thay đổi khá nhiều. Cuộn xuống để khám phá và tìm hiểu các hệ thống số thú vị từ khắp nơi trên thế giới.

Bấm vào một số

number container
91
[doksan bir]

[Chín mươi mốt]number container
92
[doksan iki]

[Chín mươi hai]number container
93
[doksan üç]

[Chín mươi ba]number container
94
[doksan dört]

[Chín mươi tư]number container
95
[doksan beş]

[Chín mươi lăm]number container
96
[doksan altı]

[Chín mươi sáu]number container
97
[doksan yedi]

[Chín mươi bảynumber container
98
[doksan sekiz]

[Chín mươi tám]number container
99
[doksan dokuz]

[Chín mươi chín]number container
100
[yüz]

[Một trăm]