© Cassinga | Dreamstime.com

Các con sốMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Hầu hết các ngôn ngữ đều có hệ thống số và những hệ thống này có thể thay đổi khá nhiều. Cuộn xuống để khám phá và tìm hiểu các hệ thống số thú vị từ khắp nơi trên thế giới.

Bấm vào một số

number container
71
[yetmiş bir]

[Bảy mươi mốt]number container
72
[yetmiş iki]

[Bảy mươi hai]number container
73
[yetmiş üç]

[Bảy mươi ba]number container
74
[yetmiş dört]

[Bảy mươi tư]number container
75
[yetmiş beş]

[Bảy mươi lăm]number container
76
[yetmiş altı]

[Bảy mươi sáu]number container
77
[yetmiş yedi]

[Bảy mươi bảynumber container
78
[yetmiş sekiz]

[Bảy mươi tám]number container
79
[yetmiş dokuz]

[Bảy mươi chín]number container
80
[seksen]

[Tám mươi]