© Dragunoff | Dreamstime.com

Các con sốMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Hầu hết các ngôn ngữ đều có hệ thống số và những hệ thống này có thể thay đổi khá nhiều. Cuộn xuống để khám phá và tìm hiểu các hệ thống số thú vị từ khắp nơi trên thế giới.

Bấm vào một số

number container
61
[altmış bir]

[Sáu mươi mốt]number container
62
[altmış iki]

[Sáu mươi hai]number container
63
[altmış üç]

[Sáu mươi ba]number container
64
[altmış dört]

[Sáu mươi bốn]number container
65
[altmış beş]

[Sáu mươi lăm]number container
66
[altmış altı]

[Sáu mươi sáu]number container
67
[altmışyedi]

[Sáu mươi bảynumber container
68
[altmış sekiz]

[Sáu mươi tám]number container
69
[altmış dokuz]

[Sáu mươi chín]number container
70
[yetmiş]

[Bảy mươi]