Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
đặt
Cô ấy đặt bữa sáng cho mình.
sipariş etmek
Kendi için kahvaltı sipariş ediyor.
vẩy lại
Cô ấy vẩy lại mái tóc ướt của mình.
geri fırlatmak
Islak saçını geri fırlatıyor.
tháo rời
Anh ấy tháo rời đồng hồ.
parçalamak
Saatleri parçalıyor.