Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
qua
Cô ấy đi qua nhanh chóng.
geçerek
Hızla geçerek yürüyor.
không nơi nào
Những dấu vết này dẫn tới không nơi nào.
hiçbir yere
Bu izler hiçbir yere gitmiyor.
có khả năng
Anh ấy không có khả năng làm việc.
yetenekli
O, çalışma yeteneğine sahip değil.