Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
cấp tính
cơn đau cấp tính
akut
akut ağrı
nắng
bầu trời nắng
güneşli
güneşli bir gökyüzü
đáng biết
tin tức đáng biết
bilinmeye değer
bilinmeye değer haberler