Λεξιλόγιο

Μάθετε Ρήματα – Λευκορωσικά

публікаваць
Выдавец публікаваў многія кнігі.
publikavać
Vydaviec publikavaŭ mnohija knihi.
δημοσιεύω
Ο εκδότης έχει δημοσιεύσει πολλά βιβλία.
ударыць
Яна ударыла мяч па сетцы.
udaryć
Jana udaryla miač pa sietcy.
χτυπώ
Χτυπά τη μπάλα πάνω από το δίχτυ.
павесіць
У зіму яны павесілі будачку для птушак.
paviesić
U zimu jany paviesili budačku dlia ptušak.
κρεμώ
Το χειμώνα, κρεμούν μια πτηνοτροφείο.
адсылацца
Настаўнік адсылаецца да прыклада на дошцы.
adsylacca
Nastaŭnik adsylajecca da pryklada na došcy.
αναφέρω
Ο δάσκαλος αναφέρεται στο παράδειγμα στον πίνακα.
падтрымліваць
Мы з задавальненнем падтрымліваем вашу ідэю.
padtrymlivać
My z zadavaĺnienniem padtrymlivajem vašu ideju.
υποστηρίζω
Υποστηρίζουμε ευχαρίστως την ιδέα σας.
сартаваць
У мяне ўсё яшчэ шмат паперы для сартавання.
sartavać
U mianie ŭsio jašče šmat papiery dlia sartavannia.
ταξινομώ
Ακόμη πρέπει να ταξινομήσω πολλά έγγραφα.
выказвацца
Ён любіць выказвацца сваімі грошыма.
vykazvacca
Jon liubić vykazvacca svaimi hrošyma.
επιδεικνύω
Του αρέσει να επιδεικνύει τα χρήματά του.
знаходзіцца
Там замак - ён знаходзіцца проста напроці!
znachodzicca
Tam zamak - jon znachodzicca prosta naproci!
βρίσκομαι
Εκεί είναι το κάστρο - βρίσκεται ακριβώς απέναντι!
праверыць
Механік праверыць функцыі аўтамабіля.
pravieryć
Miechanik pravieryć funkcyi aŭtamabilia.
ελέγχω
Ο μηχανικός ελέγχει τις λειτουργίες του αυτοκινήτου.
скасаваць
На жаль, ён скасаваў зустрэчу.
skasavać
Na žaĺ, jon skasavaŭ zustreču.
ακυρώνω
Δυστυχώς ακύρωσε τη συνάντηση.
завозіць
Маці завозіць дачку дадому.
zavozić
Maci zavozić dačku dadomu.
οδηγώ πίσω
Η μητέρα οδηγεί την κόρη πίσω στο σπίτι.
весяліцца
Мы мацна весяліліся на ярмарцы!
viesialicca
My macna viesialilisia na jarmarcy!
διασκεδάζω
Διασκεδάσαμε πολύ στο λούνα παρκ!