Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
αναλύω
Υγρά αναλύονται στο εργαστήριο.
аналізаваць
У лабараторыі аналізуюць рачкі.
αφήνω
Τα παιδιά δεν μπορούν να αφήσουν τα τηλέφωνά τους.
адкладваць
Дзеці не могуць адкласці сваі тэлефоны.
φεύγω
Ο κλέφτης φεύγει μέσα από το παράθυρο.
ўцекаць
Злодзей ўцекае праз акно.