بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

‫دین   »  
Рэлігія

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

‫پاپ
‫پاپ
 
‫نماز
‫نماز
 
Папа
Папа
 
стварэнне
стварэнне
 
‫مراسم مذهبی
‫مراسم مذهبی
 
‫خلقت
‫خلقت
 
‫مقبره
‫مقبره
 
малітва
малітва
 
служба
служба
 
‫تخم مرغ عید پاک
‫تخم مرغ عید پاک
 
храм
храм
 
‫معبد
‫معبد
 
‫مسیحیت
‫مسیحیت
 
труна
труна
 
‫تابوت
‫تابوت
 
грабніца
грабніца
 
велікоднае яйка
велікоднае яйка
 
хрысціянства
хрысціянства
 
50l-card-blank
‫پاپ ‫پاپ
50l-card-blank
‫نماز ‫نماز
50l-card-blank
Папа Папа
50l-card-blank
стварэнне стварэнне
50l-card-blank
‫مراسم مذهبی ‫مراسم مذهبی
50l-card-blank
‫خلقت ‫خلقت
50l-card-blank
‫مقبره ‫مقبره
50l-card-blank
малітва малітва
50l-card-blank
служба служба
50l-card-blank
‫تخم مرغ عید پاک ‫تخم مرغ عید پاک
50l-card-blank
храм храм
50l-card-blank
‫معبد ‫معبد
50l-card-blank
‫مسیحیت ‫مسیحیت
50l-card-blank
труна труна
50l-card-blank
‫تابوت ‫تابوت
50l-card-blank
грабніца грабніца
50l-card-blank
велікоднае яйка велікоднае яйка
50l-card-blank
хрысціянства хрысціянства