بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

‫دفتر کار   »  
Офіс

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

здрабняльнік паперы
здрабняльнік паперы
 
‫دفتر
‫دفتر
 
‫خودکار
‫خودکار
 
сэйф
сэйф
 
‫دفتر کار
‫دفتر کار
 
‫سوراخ کن
‫سوراخ کن
 
‫پرونده
‫پرونده
 
удар
удар
 
офіс
офіс
 
ноўтбук
ноўтбук
 
‫خرد کن
‫خرد کن
 
шарыкавая ручка
шарыкавая ручка
 
канцылярская шафа
канцылярская шафа
 
‫ گاوصندوق
‫ گاوصندوق
 
перапынак
перапынак
 
‫قفسه پرونده
‫قفسه پرونده
 
файл
файл
 
‫زنگ تفریح
‫زنگ تفریح
 
50l-card-blank
здрабняльнік паперы здрабняльнік паперы
50l-card-blank
‫دفتر ‫دفتر
50l-card-blank
‫خودکار ‫خودکار
50l-card-blank
сэйф сэйф
50l-card-blank
‫دفتر کار ‫دفتر کار
50l-card-blank
‫سوراخ کن ‫سوراخ کن
50l-card-blank
‫پرونده ‫پرونده
50l-card-blank
удар удар
50l-card-blank
офіс офіс
50l-card-blank
ноўтбук ноўтбук
50l-card-blank
‫خرد کن ‫خرد کن
50l-card-blank
шарыкавая ручка шарыкавая ручка
50l-card-blank
канцылярская шафа канцылярская шафа
50l-card-blank
‫ گاوصندوق ‫ گاوصندوق
50l-card-blank
перапынак перапынак
50l-card-blank
‫قفسه پرونده ‫قفسه پرونده
50l-card-blank
файл файл
50l-card-blank
‫زنگ تفریح ‫زنگ تفریح