بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
تنها
سگ تنها
адзін
адзін сабака
بدون دود
منطقه بدون دود
бязболесны
безболесны спін
مجرد
مرد مجرد
незамужні
незамужні чалавек