بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

‫دین   »  
Religion

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

synagogue
synagogue
 
‫نماز
‫نماز
 
‫خدا
‫خدا
 
blessing
blessing
 
‫اسلام
‫اسلام
 
coffin
coffin
 
Buddhism
Buddhism
 
‫بودیسم
‫بودیسم
 
church
church
 
‫کلیسا
‫کلیسا
 
‫تابوت
‫تابوت
 
‫برکت
‫برکت
 
devil
devil
 
‫کنیسه
‫کنیسه
 
god
god
 
prayer
prayer
 
Islam
Islam
 
‫شیطان
‫شیطان
 
50l-card-blank
synagogue synagogue
50l-card-blank
‫نماز ‫نماز
50l-card-blank
‫خدا ‫خدا
50l-card-blank
blessing blessing
50l-card-blank
‫اسلام ‫اسلام
50l-card-blank
coffin coffin
50l-card-blank
Buddhism Buddhism
50l-card-blank
‫بودیسم ‫بودیسم
50l-card-blank
church church
50l-card-blank
‫کلیسا ‫کلیسا
50l-card-blank
‫تابوت ‫تابوت
50l-card-blank
‫برکت ‫برکت
50l-card-blank
devil devil
50l-card-blank
‫کنیسه ‫کنیسه
50l-card-blank
god god
50l-card-blank
prayer prayer
50l-card-blank
Islam Islam
50l-card-blank
‫شیطان ‫شیطان