بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
داخل
دو نفر داخل می‌آیند.
in
The two are coming in.
هنوز
شما نمی‌توانید این را بخورید، نه؟
yet
You cannot eat this, can you!
حداکثر
در اینجا شما حداکثر می‌توانید 50 بروید.
at most
Here you are allowed to drive at most 50.