بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

‫اتومبیل   »  
Car

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

camper
camper
 
tachometer
tachometer
 
towing service
towing service
 
‫سرعت سنج
‫سرعت سنج
 
‫مکانیک سیار
‫مکانیک سیار
 
vintage car
vintage car
 
car battery
car battery
 
‫جریمه
‫جریمه
 
‫چرخ
‫چرخ
 
rear light
rear light
 
‫نور عقب
‫نور عقب
 
‫عقب
‫عقب
 
‫ماشین کاروان
‫ماشین کاروان
 
rear
rear
 
ticket
ticket
 
‫اتومبیل قدیمی
‫اتومبیل قدیمی
 
‫باتری اتومبیل
‫باتری اتومبیل
 
wheel
wheel
 
50l-card-blank
camper camper
50l-card-blank
tachometer tachometer
50l-card-blank
towing service towing service
50l-card-blank
‫سرعت سنج ‫سرعت سنج
50l-card-blank
‫مکانیک سیار ‫مکانیک سیار
50l-card-blank
vintage car vintage car
50l-card-blank
car battery car battery
50l-card-blank
‫جریمه ‫جریمه
50l-card-blank
‫چرخ ‫چرخ
50l-card-blank
rear light rear light
50l-card-blank
‫نور عقب ‫نور عقب
50l-card-blank
‫عقب ‫عقب
50l-card-blank
‫ماشین کاروان ‫ماشین کاروان
50l-card-blank
rear rear
50l-card-blank
ticket ticket
50l-card-blank
‫اتومبیل قدیمی ‫اتومبیل قدیمی
50l-card-blank
‫باتری اتومبیل ‫باتری اتومبیل
50l-card-blank
wheel wheel