بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
صادق
قسم صادق
honest
the honest vow
برتر
همکار برتر
superior
the superior colleague
اقتصادی
صعود اقتصادی
economic
the economic rise