بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

‫طبیعت   »  
Табиғат

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

батпақ
батпақ
 
алқап
алқап
 
‫تنه درخت
‫تنه درخت
 
‫غار
‫غار
 
ағаш діңі
ағаш діңі
 
үңгір
үңгір
 
‫قوس
‫قوس
 
‫انبار
‫انبار
 
‫دریاچه
‫دریاچه
 
‫باتلاق
‫باتلاق
 
жағажай
жағажай
 
доға
доға
 
жапырақ
жапырақ
 
көл
көл
 
‫درّه
‫درّه
 
‫برگ
‫برگ
 
‫ساحل
‫ساحل
 
қора
қора
 
50l-card-blank
батпақ батпақ
50l-card-blank
алқап алқап
50l-card-blank
‫تنه درخت ‫تنه درخت
50l-card-blank
‫غار ‫غار
50l-card-blank
ағаш діңі ағаш діңі
50l-card-blank
үңгір үңгір
50l-card-blank
‫قوس ‫قوس
50l-card-blank
‫انبار ‫انبار
50l-card-blank
‫دریاچه ‫دریاچه
50l-card-blank
‫باتلاق ‫باتلاق
50l-card-blank
жағажай жағажай
50l-card-blank
доға доға
50l-card-blank
жапырақ жапырақ
50l-card-blank
көл көл
50l-card-blank
‫درّه ‫درّه
50l-card-blank
‫برگ ‫برگ
50l-card-blank
‫ساحل ‫ساحل
50l-card-blank
қора қора