بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

‫دین   »  
Дін

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

ислам
ислам
 
‫برکت
‫برکت
 
епископ
епископ
 
‫پاپ
‫پاپ
 
‫اسقف
‫اسقف
 
бата
бата
 
индуизм
индуизм
 
қоңырау
қоңырау
 
шіркеу
шіркеу
 
‫مسلمان
‫مسلمان
 
‫اسلام
‫اسلام
 
‫مراسم مذهبی
‫مراسم مذهبی
 
ғибадат
ғибадат
 
мұсылман
мұсылман
 
‫کلیسا
‫کلیسا
 
‫ناقوس
‫ناقوس
 
рим папасы
рим папасы
 
‫آیین هندو
‫آیین هندو
 
50l-card-blank
ислам ислам
50l-card-blank
‫برکت ‫برکت
50l-card-blank
епископ епископ
50l-card-blank
‫پاپ ‫پاپ
50l-card-blank
‫اسقف ‫اسقف
50l-card-blank
бата бата
50l-card-blank
индуизм индуизм
50l-card-blank
қоңырау қоңырау
50l-card-blank
шіркеу шіркеу
50l-card-blank
‫مسلمان ‫مسلمان
50l-card-blank
‫اسلام ‫اسلام
50l-card-blank
‫مراسم مذهبی ‫مراسم مذهبی
50l-card-blank
ғибадат ғибадат
50l-card-blank
мұсылман мұсылман
50l-card-blank
‫کلیسا ‫کلیسا
50l-card-blank
‫ناقوس ‫ناقوس
50l-card-blank
рим папасы рим папасы
50l-card-blank
‫آیین هندو ‫آیین هندو