بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

‫مبل   »  
Жиһаз

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

бесік
бесік
 
‫تخت
‫تخت
 
‫پرده
‫پرده
 
‫گهواره
‫گهواره
 
‫حصیر
‫حصیر
 
‫میز عسلی
‫میز عسلی
 
‫قفسه کتاب
‫قفسه کتاب
 
перде
перде
 
орын
орын
 
кішкене үстел
кішкене үстел
 
кілемше
кілемше
 
төсек
төсек
 
‫سبد کاغذ باطله
‫سبد کاغذ باطله
 
‫فرش
‫فرش
 
‫صندلی
‫صندلی
 
кілем
кілем
 
кітап сөресі
кітап сөресі
 
қоқыс шелегі
қоқыс шелегі
 
50l-card-blank
бесік бесік
50l-card-blank
‫تخت ‫تخت
50l-card-blank
‫پرده ‫پرده
50l-card-blank
‫گهواره ‫گهواره
50l-card-blank
‫حصیر ‫حصیر
50l-card-blank
‫میز عسلی ‫میز عسلی
50l-card-blank
‫قفسه کتاب ‫قفسه کتاب
50l-card-blank
перде перде
50l-card-blank
орын орын
50l-card-blank
кішкене үстел кішкене үстел
50l-card-blank
кілемше кілемше
50l-card-blank
төсек төсек
50l-card-blank
‫سبد کاغذ باطله ‫سبد کاغذ باطله
50l-card-blank
‫فرش ‫فرش
50l-card-blank
‫صندلی ‫صندلی
50l-card-blank
кілем кілем
50l-card-blank
кітап сөресі кітап сөресі
50l-card-blank
қоқыс шелегі қоқыс шелегі