لغت

آموزش قیدها – ایتالیایی

in qualsiasi momento
Puoi chiamarci in qualsiasi momento.
هر وقت
شما می‌توانید هر وقت به ما زنگ بزنید.
correttamente
La parola non è scritta correttamente.
درست
این کلمه به درستی املاء نشده است.
più
I bambini più grandi ricevono più paghetta.
بیشتر
کودکان بزرگتر پول جیب بیشتری دریافت می‌کنند.
di nuovo
Lui scrive tutto di nuovo.
دوباره
او همه چیز را دوباره می‌نویسد.
già
La casa è già venduta.
پیش‌از این
خانه پیش‌از این فروخته شده است.
via
Lui porta via la preda.
دور
او شکار را دور می‌برد.
quasi
Il serbatoio è quasi vuoto.
تقریباً
مخزن تقریباً خالی است.
troppo
Il lavoro sta diventando troppo per me.
بیش از حد
کار برایم بیش از حد شده است.
abbastanza
Lei è abbastanza magra.
کاملاً
او کاملاً لاغر است.
domani
Nessuno sa cosa sarà domani.
فردا
هیچ‌کس نمی‌داند فردا چه خواهد شد.
ora
Dovrei chiamarlo ora?
حالا
آیا حالا باید به او زنگ بزنم؟
mai
Non si dovrebbe mai arrendersi.
هرگز
کسی نباید هرگز تسلیم شود.