بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
از هر دو طرف
درختان قدیمی از هر دو طرف مسیر ایستاده‌اند.
su entrambi i lati
Vecchi alberi stanno su entrambi i lati del sentiero.
اخیراً
او اخیراً یک شغل در روزنامه پیدا کرده است.
recentemente
Ha trovato recentemente un lavoro sul giornale.
بالا
او دارد به سمت کوه بالا می‌رود.
su
Sta scalando la montagna su.