بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
گرفتن
او تفنگ را گرفت.
afferrare
Ha afferrato la pistola.
بررسی کردن
او بررسی می‌کند که چه کسی در آنجا زندگی می‌کند.
controllare
Lui controlla chi ci abita.
نفوذ کردن
گربه از میان چمن‌ها نفوذ می‌کند.
strisciare
Il gatto striscia attraverso l’erba.