ಆಟಗಳು Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳು   »  
Store dyr

ಹೊಸ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ’ಮೆಮೊ ಗೇಮ್’ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಸರಳವಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ ಅದರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

0

0

Memo Game

ಕುದುರೆ
ಕುದುರೆ
 
ei gaupe
ei gaupe
 
ಕತ್ತೆ
ಕತ್ತೆ
 
ಕರಡಿ
ಕರಡಿ
 
ಹಸು
ಹಸು
 
ಲಿಂಕ್ಸ್
ಲಿಂಕ್ಸ್
 
et neshorn
et neshorn
 
ನೀರ್ಗುದುರೆ
ನೀರ್ಗುದುರೆ
 
ei ku
ei ku
 
en hest
en hest
 
en gris
en gris
 
ಘೇಂಡಾಮೃಗ
ಘೇಂಡಾಮೃಗ
 
en flodhest
en flodhest
 
et esel
et esel
 
ಗೋರಿಲ್ಲ
ಗೋರಿಲ್ಲ
 
ಹಂದಿ
ಹಂದಿ
 
en bjørn
en bjørn
 
en gorilla
en gorilla
 
50l-card-blank
ಕುದುರೆ ಕುದುರೆ
50l-card-blank
ei gaupe ei gaupe
50l-card-blank
ಕತ್ತೆ ಕತ್ತೆ
50l-card-blank
ಕರಡಿ ಕರಡಿ
50l-card-blank
ಹಸು ಹಸು
50l-card-blank
ಲಿಂಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಸ್
50l-card-blank
et neshorn et neshorn
50l-card-blank
ನೀರ್ಗುದುರೆ ನೀರ್ಗುದುರೆ
50l-card-blank
ei ku ei ku
50l-card-blank
en hest en hest
50l-card-blank
en gris en gris
50l-card-blank
ಘೇಂಡಾಮೃಗ ಘೇಂಡಾಮೃಗ
50l-card-blank
en flodhest en flodhest
50l-card-blank
et esel et esel
50l-card-blank
ಗೋರಿಲ್ಲ ಗೋರಿಲ್ಲ
50l-card-blank
ಹಂದಿ ಹಂದಿ
50l-card-blank
en bjørn en bjørn
50l-card-blank
en gorilla en gorilla