ಆಟಗಳು Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ಪ್ರಕೃತಿ   »  
Natur

ಹೊಸ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ’ಮೆಮೊ ಗೇಮ್’ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಸರಳವಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ ಅದರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

0

0

Memo Game

et fjell
et fjell
 
en ild
en ild
 
ಕಣಜ
ಕಣಜ
 
et blad
et blad
 
ಗುಹೆ
ಗುಹೆ
 
ಅಲೆ
ಅಲೆ
 
ಕಮಾನು
ಕಮಾನು
 
ನೋಟ
ನೋಟ
 
ei utsikt
ei utsikt
 
ei bølge
ei bølge
 
en låve
en låve
 
ಬೆಂಕಿ
ಬೆಂಕಿ
 
ಎಲೆ
ಎಲೆ
 
ei hule
ei hule
 
ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ
ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ
 
ei bukt
ei bukt
 
en bue
en bue
 
ಕೊಲ್ಲಿ
ಕೊಲ್ಲಿ
 
50l-card-blank
et fjell et fjell
50l-card-blank
en ild en ild
50l-card-blank
ಕಣಜ ಕಣಜ
50l-card-blank
et blad et blad
50l-card-blank
ಗುಹೆ ಗುಹೆ
50l-card-blank
ಅಲೆ ಅಲೆ
50l-card-blank
ಕಮಾನು ಕಮಾನು
50l-card-blank
ನೋಟ ನೋಟ
50l-card-blank
ei utsikt ei utsikt
50l-card-blank
ei bølge ei bølge
50l-card-blank
en låve en låve
50l-card-blank
ಬೆಂಕಿ ಬೆಂಕಿ
50l-card-blank
ಎಲೆ ಎಲೆ
50l-card-blank
ei hule ei hule
50l-card-blank
ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ
50l-card-blank
ei bukt ei bukt
50l-card-blank
en bue en bue
50l-card-blank
ಕೊಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಿ