ಆಟಗಳು Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ಹಣಕಾಸು   »  
Økonomi

ಹೊಸ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ’ಮೆಮೊ ಗೇಮ್’ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಸರಳವಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ ಅದರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

0

0

Memo Game

en markedspris
en markedspris
 
et gull
et gull
 
ಚಿನ್ನ
ಚಿನ್ನ
 
en minibank
en minibank
 
ನಗದು ಕಟ್ಟೆ
ನಗದು ಕಟ್ಟೆ
 
ei kvittering
ei kvittering
 
ei lommebok
ei lommebok
 
ಹಂದಿ ಆಕಾರದ ಗೋಲಕ
ಹಂದಿ ಆಕಾರದ ಗೋಲಕ
 
en prosent
en prosent
 
ei kasse
ei kasse
 
ಹಣದ ಚೀಲ
ಹಣದ ಚೀಲ
 
ಶೇಕಡ
ಶೇಕಡ
 
en diamant
en diamant
 
ಎ ಟಿ ಎಮ್
ಎ ಟಿ ಎಮ್
 
ರಸೀದಿ
ರಸೀದಿ
 
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ
 
en sparegris
en sparegris
 
ವಜ್ರ
ವಜ್ರ
 
50l-card-blank
en markedspris en markedspris
50l-card-blank
et gull et gull
50l-card-blank
ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ
50l-card-blank
en minibank en minibank
50l-card-blank
ನಗದು ಕಟ್ಟೆ ನಗದು ಕಟ್ಟೆ
50l-card-blank
ei kvittering ei kvittering
50l-card-blank
ei lommebok ei lommebok
50l-card-blank
ಹಂದಿ ಆಕಾರದ ಗೋಲಕ ಹಂದಿ ಆಕಾರದ ಗೋಲಕ
50l-card-blank
en prosent en prosent
50l-card-blank
ei kasse ei kasse
50l-card-blank
ಹಣದ ಚೀಲ ಹಣದ ಚೀಲ
50l-card-blank
ಶೇಕಡ ಶೇಕಡ
50l-card-blank
en diamant en diamant
50l-card-blank
ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಎ ಟಿ ಎಮ್
50l-card-blank
ರಸೀದಿ ರಸೀದಿ
50l-card-blank
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ
50l-card-blank
en sparegris en sparegris
50l-card-blank
ವಜ್ರ ವಜ್ರ