ಆಟಗಳು Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ಸಮಯ   »  
Tid

ಹೊಸ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ’ಮೆಮೊ ಗೇಮ್’ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಸರಳವಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ ಅದರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

0

0

Memo Game

ಭವಿಷ್ಯತ್ತು
ಭವಿಷ್ಯತ್ತು
 
ತಿಂಗಳು
ತಿಂಗಳು
 
ಭೂತಕಾಲ
ಭೂತಕಾಲ
 
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
 
ಮರಳುಗಡಿಯಾರ
ಮರಳುಗಡಿಯಾರ
 
ದಿನಾಂಕ
ದಿನಾಂಕ
 
ei fremtid
ei fremtid
 
ei forhistorie
ei forhistorie
 
en dato
en dato
 
ಪುರಾತನ ಚರಿತ್ರೆ
ಪುರಾತನ ಚರಿತ್ರೆ
 
ei kalenderbok
ei kalenderbok
 
ei fortid
ei fortid
 
en morgen
en morgen
 
et lommeur
et lommeur
 
en måned
en måned
 
et timeglass
et timeglass
 
ಕಾರ್ಯನಿಶ್ಚಯ ಪುಸ್ತಕ
ಕಾರ್ಯನಿಶ್ಚಯ ಪುಸ್ತಕ
 
ಜೇಬಿನ ಗಡಿಯಾರ
ಜೇಬಿನ ಗಡಿಯಾರ
 
50l-card-blank
ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಭವಿಷ್ಯತ್ತು
50l-card-blank
ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು
50l-card-blank
ಭೂತಕಾಲ ಭೂತಕಾಲ
50l-card-blank
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
50l-card-blank
ಮರಳುಗಡಿಯಾರ ಮರಳುಗಡಿಯಾರ
50l-card-blank
ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ
50l-card-blank
ei fremtid ei fremtid
50l-card-blank
ei forhistorie ei forhistorie
50l-card-blank
en dato en dato
50l-card-blank
ಪುರಾತನ ಚರಿತ್ರೆ ಪುರಾತನ ಚರಿತ್ರೆ
50l-card-blank
ei kalenderbok ei kalenderbok
50l-card-blank
ei fortid ei fortid
50l-card-blank
en morgen en morgen
50l-card-blank
et lommeur et lommeur
50l-card-blank
en måned en måned
50l-card-blank
et timeglass et timeglass
50l-card-blank
ಕಾರ್ಯನಿಶ್ಚಯ ಪುಸ್ತಕ ಕಾರ್ಯನಿಶ್ಚಯ ಪುಸ್ತಕ
50l-card-blank
ಜೇಬಿನ ಗಡಿಯಾರ ಜೇಬಿನ ಗಡಿಯಾರ