ಆಟಗಳು Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ಪ್ರಾಣಿಗಳು   »  
Dyr

ಹೊಸ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ’ಮೆಮೊ ಗೇಮ್’ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಸರಳವಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ ಅದರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

0

0

Memo Game

ಕೋಳಿ
ಕೋಳಿ
 
en sau
en sau
 
ei skilpadde
ei skilpadde
 
en apekatt
en apekatt
 
ei høne
ei høne
 
ಕಡಿತ
ಕಡಿತ
 
ei ørn
ei ørn
 
en påfugl
en påfugl
 
et bitt
et bitt
 
ಮೊಲ
ಮೊಲ
 
ಗರುಡ
ಗರುಡ
 
ನವಿಲು
ನವಿಲು
 
ಆಮೆ
ಆಮೆ
 
ಕೋತಿ
ಕೋತಿ
 
ಕುರಿ
ಕುರಿ
 
ಸರಪಳಿ
ಸರಪಳಿ
 
et bånd
et bånd
 
en hare
en hare
 
50l-card-blank
ಕೋಳಿ ಕೋಳಿ
50l-card-blank
en sau en sau
50l-card-blank
ei skilpadde ei skilpadde
50l-card-blank
en apekatt en apekatt
50l-card-blank
ei høne ei høne
50l-card-blank
ಕಡಿತ ಕಡಿತ
50l-card-blank
ei ørn ei ørn
50l-card-blank
en påfugl en påfugl
50l-card-blank
et bitt et bitt
50l-card-blank
ಮೊಲ ಮೊಲ
50l-card-blank
ಗರುಡ ಗರುಡ
50l-card-blank
ನವಿಲು ನವಿಲು
50l-card-blank
ಆಮೆ ಆಮೆ
50l-card-blank
ಕೋತಿ ಕೋತಿ
50l-card-blank
ಕುರಿ ಕುರಿ
50l-card-blank
ಸರಪಳಿ ಸರಪಳಿ
50l-card-blank
et bånd et bånd
50l-card-blank
en hare en hare