ಆಟಗಳು Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು   »  
Materialer

ಹೊಸ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ’ಮೆಮೊ ಗೇಮ್’ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಸರಳವಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ ಅದರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

0

0

Memo Game

en sement
en sement
 
ಒಣ ಹುಲ್ಲು
ಒಣ ಹುಲ್ಲು
 
ಸಿಮೆಂಟ್
ಸಿಮೆಂಟ್
 
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ
 
ಉಪ್ಪು
ಉಪ್ಪು
 
ಎಣ್ಣೆ
ಎಣ್ಣೆ
 
en ved
en ved
 
ಕಲ್ಲು
ಕಲ್ಲು
 
ಮರ
ಮರ
 
et skrap
et skrap
 
en halm
en halm
 
en messing
en messing
 
ಬಟ್ಟೆ
ಬಟ್ಟೆ
 
et stoff
et stoff
 
en/ei olje
en/ei olje
 
et salt
et salt
 
en stein
en stein
 
ಹಿತ್ತಾಳೆ
ಹಿತ್ತಾಳೆ
 
50l-card-blank
en sement en sement
50l-card-blank
ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಒಣ ಹುಲ್ಲು
50l-card-blank
ಸಿಮೆಂಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್
50l-card-blank
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ
50l-card-blank
ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು
50l-card-blank
ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ
50l-card-blank
en ved en ved
50l-card-blank
ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲು
50l-card-blank
ಮರ ಮರ
50l-card-blank
et skrap et skrap
50l-card-blank
en halm en halm
50l-card-blank
en messing en messing
50l-card-blank
ಬಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆ
50l-card-blank
et stoff et stoff
50l-card-blank
en/ei olje en/ei olje
50l-card-blank
et salt et salt
50l-card-blank
en stein en stein
50l-card-blank
ಹಿತ್ತಾಳೆ ಹಿತ್ತಾಳೆ