Игри

Број на слики : 2 Број на опции : 3 Време во секунди : 6 Прикажани јазици : Прикажи ги двата јазика

0

0

Запаметете ги сликите!
Што недостасува?
без сомнение
Тој е без сомнение победник.
kétségkívül
Ő kétségkívül a győztes.
пред
Таа беше поголема пред отколку сега.
előtt
Ő előtte kövérebb volt, mint most.
можеби
Сите луѓе можеби потекнуваат од Африка.
esetleg
Az összes ember esetleg Afrikából származik.