‫مردم     
Persone

-

l'età

‫سن

-

la zia

‫عمّه، خاله

-

il neonato

‫نوزاد

-

la babysitter

‫بیبی سیتر

-

il ragazzo

‫پسر

-

il fratello

‫برادر

-

il bambino

‫کودک

-

la coppia

‫زوج

-

la figlia

‫دختر

-

il divorzio

‫طلاق

-

l'embrione

‫جنین

-

il fidanzamento

‫نامزدی

-

la parentela

‫خانواده بزرگ

-

la famiglia

‫خانواده

-

il flirt

‫لاس

-

l'uomo

‫آقا

-

la ragazza

‫دختر

-

la fidanzata

‫دوست دختر

-

la nipote

‫نوه

-

il nonno

‫پدر بزرگ

-

la nonna

‫مادربزرگ

-

la nonna

‫مادربزرگ

-

i nonni

‫پدربزرگ و مادربزرگ

-

il nipote

‫نوه

-

lo sposo

‫داماد

-

il gruppo

‫گروه

-

l'aiutante

‫یاور

-

l'infante

‫نوزاد

-

la donna

‫خانم

-

la proposta di matrimonio

‫پیشنهاد ازدواج

-

il matrimonio

‫ازدواج

-

la madre

‫مادر

-

il sonnellino

‫چرُت

-

il vicino

‫همسایه

-

gli sposi

‫تازه ازدواج کرده

-

la coppia

‫زوح

-

i genitori

‫والدین

-

il partner

‫همسر

-

la festa

‫پارتی

-

le persone

‫مردم

-

la sposa

‫عروس

-

la coda

‫صف

-

il ricevimento

‫پذیرش

-

l'appuntamento

‫قرار ملاقات

-

i fratelli

‫خواهر و برادر

-

la sorella

‫خواهر

-

il figlio

‫پسر

-

i gemelli

‫دوقلو

-

lo zio

‫دایی، عمو

-

il matrimonio

‫مراسم عقد

-

i giovani

‫جوانان

-
l'età
‫سن

-
la zia
‫عمّه، خاله

-
il neonato
‫نوزاد

-
la babysitter
‫بیبی سیتر

-
il ragazzo
‫پسر

-
il fratello
‫برادر

-
il bambino
‫کودک

-
la coppia
‫زوج

-
la figlia
‫دختر

-
il divorzio
‫طلاق

-
l'embrione
‫جنین

-
il fidanzamento
‫نامزدی

-
la parentela
‫خانواده بزرگ

-
la famiglia
‫خانواده

-
il flirt
‫لاس

-
l'uomo
‫آقا

-
la ragazza
‫دختر

-
la fidanzata
‫دوست دختر

-
la nipote
‫نوه

-
il nonno
‫پدر بزرگ

-
la nonna
‫مادربزرگ

-
la nonna
‫مادربزرگ

-
i nonni
‫پدربزرگ و مادربزرگ

-
il nipote
‫نوه

-
lo sposo
‫داماد

-
il gruppo
‫گروه

-
l'aiutante
‫یاور

-
l'infante
‫نوزاد

-
la donna
‫خانم

-
la proposta di matrimonio
‫پیشنهاد ازدواج

-
il matrimonio
‫ازدواج

-
la madre
‫مادر

-
il sonnellino
‫چرُت

-
il vicino
‫همسایه

-
gli sposi
‫تازه ازدواج کرده

-
la coppia
‫زوح

-
i genitori
‫والدین

-
il partner
‫همسر

-
la festa
‫پارتی

-
le persone
‫مردم

-
la sposa
‫عروس

-
la coda
‫صف

-
il ricevimento
‫پذیرش

-
l'appuntamento
‫قرار ملاقات

-
i fratelli
‫خواهر و برادر

-
la sorella
‫خواهر

-
il figlio
‫پسر

-
i gemelli
‫دوقلو

-
lo zio
‫دایی، عمو

-
il matrimonio
‫مراسم عقد

-
i giovani
‫جوانان