ಆಟಗಳು

ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 2 ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ : 6 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ : ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ

0

0

ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ!
ಏನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ?
ಅವನೇ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು
ಅವಳು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾಳೆ.
av alle menneske
Ho elskar vennen min av alle menneske.
ಪಶ್ಚಿಮದತ್ತ
ಕೊಲಂಬಸ್ ಪಶ್ಚಿಮದತ್ತ ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದನು.
vestover
Columbus seilte vestover til Amerika.
ಹಿಂದಿನ
ಹಿಂದಿನವರು ಹಾಲನ್ನು ರೈತನಿಂದ ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
før
Før henta ein mjølka frå bonden.