เกม

จำนวนภาพ : 2 จำนวนตัวเลือก : 3 เวลาเป็นวินาที : 6 ภาษาที่แสดง : แสดงทั้งสองภาษา

0

0

จดจำภาพ!
อะไรหายไป?
ยกเลิก
สัญญาถูกยกเลิกแล้ว
отменить
Договор был отменен.
สูบ
เขาสูบอากาศเข้ายาง
качать
Он качает воздух в шину.
พิมพ์
เขาพิมพ์ตัวเลขเข้าเครื่องคิดเลข
набирать
Он набирает числа в калькуляторе.