© Ventura69 | Dreamstime.com

Naučite brojeveMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Većina jezika ima sisteme brojeva, a oni mogu prilično varirati. Pomičite se prema dolje da otkrijete i naučite zanimljive sisteme brojeva iz cijelog svijeta.

Kliknite na broj

number container
1
[jeden]

[jedan]number container
2
[dva]

[dva]number container
3
[tri]

[tri]number container
4
[štyri]

[četiri]number container
5
[päť]

[pet]number container
6
[šesť]

[šest]number container
7
[sedem]

[sedam]number container
8
[osem]

[osam]number container
9
[deväť]

[devet]number container
10
[desať]

[deset]