ಪರೀಕ್ಷೆ 1ದಿನಾಂಕ:
ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಮಯ::
Score:


Thu Jul 18, 2024

0/10

ಒಂದು ಪದದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
1. ೧ [ಒಂದು
2. ನಾನು ಮತ್ತು ನೀನು
‫אני / ה‬   See hint
3. ಒಂದು, ಎರಡು, ಮೂರು.
‫אחת, שתים,   See hint
4. ಮಗು ಕೋಕೋ ಮತ್ತು ಸೇಬಿನ ರಸವನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತದೆ.
‫הילד אוהב שוקו ומיץ ,   See hint
5. ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕೊಳೆಯಾಗಿವೆ.
‫הכלים ,   See hint
6. ನಾನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು.
‫אני / ה להגיע לשדה התעופה.‬   See hint
7. ನಿನಗೆ ಹಂದಿಮಾಂಸ ಇಷ್ಟವೆ?
‫את / אוהב / ת בשר חזיר?‬   See hint
8. ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಲ್ಲಿದೆ?
‫היכן נמצאת האוטובוס?‬   See hint
9. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಎಲ್ಲಿದೆ?
‫היכן ,   See hint
10. ಸನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಲೇಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು.
‫קח / קרם שיזוף.‬   See hint