ಪರೀಕ್ಷೆ 1ದಿನಾಂಕ:
ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಮಯ::
Score:


Wed Jul 17, 2024

0/10

ಒಂದು ಪದದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
1. ೧ [ಒಂದು
2. ನಾನು ಮತ್ತು ನೀನು
ես և   See hint
3. ಒಂದು, ಎರಡು, ಮೂರು.
, երկու, երեք   See hint
4. ಮಗು ಕೋಕೋ ಮತ್ತು ಸೇಬಿನ ರಸವನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತದೆ.
Երեխան և խնձորի հյութ է սիրում:   See hint
5. ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕೊಳೆಯಾಗಿವೆ.
կեղտոտ է:   See hint
6. ನಾನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು.
ուզում եմ գնալ օդանավակայան:   See hint
7. ನಿನಗೆ ಹಂದಿಮಾಂಸ ಇಷ್ಟವೆ?
Խոզի կուզեի՞ր:   See hint
8. ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಲ್ಲಿದೆ?
Որտե՞ղ է   See hint
9. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಎಲ್ಲಿದೆ?
է ամրոցը:   See hint
10. ಸನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಲೇಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು.
Արևայրուքի քսուք հետդ:   See hint