ಪರೀಕ್ಷೆ 1



ದಿನಾಂಕ:
ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಮಯ::
Score:


Thu Jul 18, 2024

0/10

ಒಂದು ಪದದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
1. ೧ [ಒಂದು
2. ನಾನು ಮತ್ತು ನೀನು
мен сен   See hint
3. ಒಂದು, ಎರಡು, ಮೂರು.
Бір, , үш   See hint
4. ಮಗು ಕೋಕೋ ಮತ್ತು ಸೇಬಿನ ರಸವನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತದೆ.
Бала какао мен алма шырынын көреді.   See hint
5. ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕೊಳೆಯಾಗಿವೆ.
кір.   See hint
6. ನಾನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು.
Маған әуежайға керек.   See hint
7. ನಿನಗೆ ಹಂದಿಮಾಂಸ ಇಷ್ಟವೆ?
Шошқа етін ұнатасың ,   See hint
8. ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಲ್ಲಿದೆ?
аялдамасы қайда?   See hint
9. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಎಲ್ಲಿದೆ?
Сарай қай ,   See hint
10. ಸನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಲೇಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು.
Күннен қорғайтын ал.   See hint