விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
மேலே
எனக்கு மேலே வா!
ovdje gore
Dođi ovdje gore k meni!
இல்லையேல்
நேராக போ, இல்லையேல் அது நீண்ட நேரம் எடுக்கும்.
inače
Idite ravno, inače će trajati dulje.
ஒரே நேரத்தில்
அவள் ஒரே நேரத்தில் பலருடன் பேசிக்கின்றாள்.
istodobno
Ona je na telefonu s nekoliko osoba istodobno.