விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
அங்கு
அங்கு போ, பின்னர் மீண்டும் கேட்டுபார்.
sinna
Mine sinna, siis küsi uuesti.
கீழ் புறம்
ஆறு கீழ் புறம் போகின்றது.
mäest alla
Oja voolab mäest alla.
மாலையில்
அவர்கள் மாலையில் டிவியை பார்க்கின்றனர்.
õhtul
Nad vaatavad õhtul televiisorit.