விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
காலையில்
காலையில் நான் பிரியாமாக எழுந்து கொள்ள வேண்டும்.
утром
Мне нужно вставать рано утром.
இடையில்
சிவப்பு வீடு சிறிது மற்றும் இடையில் உள்ளது.
между
Красный дом меньше и стоит между.
அதிகமாக
நான் அதிகமாக வாசிக்கின்றேன்.
много
Я действительно много читаю.