© Devy | Dreamstime.com

Học bảng chữ cái Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Học đọc và nói bảng chữ cái nước ngoài trực tuyến. Hơn 40 bảng chữ cái có sẵn.

Bảng chữ cái rất cần thiết để học nếu bạn muốn đọc và viết bằng ngôn ngữ mà bạn đang học. Chúng cung cấp thông tin hữu ích về âm của các chữ cái trong các ngôn ngữ và giúp bạn nói tự nhiên hơn. Cuộn xuống và chọn từ hơn 40 bảng chữ cái để bắt đầu học ngay bây giờ.

vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
[aː] - Anton
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
[beː] - Bernhard
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
[seː] - Cornelis
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
[deː] - Dirk
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
[eː] - Eduard
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
[ɛf] - Ferdinand
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
[ɣeː] - Gerard
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
[ɦaː] - Hendrik
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
[i] - Izaak
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
[jeː] - Johan/Jacob
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
[kaː] - Karel
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
[ɛɫ] - Lodewijk/Leo
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
[ɛm] - Maria
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
[ɛn] - Nico
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
[oː] - Otto
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
[peː] - Pieter
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
[ky] - Quirinius/Quinten
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
[ɛɾ] - Richard/Rudolf
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
[ɛs] - Simon
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
[teː] - Theodoor
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
[y] - Utrecht
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
[veː] - Victor
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
[ʋeː] - Willem
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
[ɪks] - Xantippe
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
[ɛɪ] - Ypsilon
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
[ɛɪ] - IJmuiden/IJsbrand
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
[zɛt] - Zacharias