Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
đã
Anh ấy đã ngủ rồi.
al
Hij slaapt al.
luôn
Công nghệ càng ngày càng phức tạp hơn.
altijd
Technologie wordt steeds ingewikkelder.
may mắn
May mắn, đội cứu hỏa đã đến.
gelukkig
Gelukkig kwam de brandweer.