© Mrvitkin | Dreamstime.com

Học bảng chữ cái Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Học đọc và nói bảng chữ cái nước ngoài trực tuyến. Hơn 40 bảng chữ cái có sẵn.

Bảng chữ cái rất cần thiết để học nếu bạn muốn đọc và viết bằng ngôn ngữ mà bạn đang học. Chúng cung cấp thông tin hữu ích về âm của các chữ cái trong các ngôn ngữ và giúp bạn nói tự nhiên hơn. Cuộn xuống và chọn từ hơn 40 bảng chữ cái để bắt đầu học ngay bây giờ.

vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
а /a/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
бэ /bɛ/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
вэ /vɛ/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
гэ /ɣɛ/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
дэ /dɛ/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
е /je/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ё /jo/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
жэ /ʐɛ/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
зэ /zɛ/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
і /i/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
і нескладовае /i nʲesklaˈdovaje/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ка /ka/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
эл /ɛl/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
эм /ɛm/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
эн /ɛn/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
о /o/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
пэ /pɛ/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
эр /ɛr/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
эс /ɛs/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
тэ /tɛ/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
у /u/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
у нескладовае / у кароткае / u nʲesklaˈdovaje/ u kaˈrotkaje/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
эф /ɛf/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ха /xa/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
цэ /tsɛ/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
чэ /tʂɛ/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ша /ʂa/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ы /ɨ/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
мяккі знак /ˈmʲakkʲi znak/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
э /ɛ/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ю /ju/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
я /ja/