© Cristicroitoru0 | Dreamstime.com

Học bảng chữ cái Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Học đọc và nói bảng chữ cái nước ngoài trực tuyến. Hơn 40 bảng chữ cái có sẵn.

Bảng chữ cái rất cần thiết để học nếu bạn muốn đọc và viết bằng ngôn ngữ mà bạn đang học. Chúng cung cấp thông tin hữu ích về âm của các chữ cái trong các ngôn ngữ và giúp bạn nói tự nhiên hơn. Cuộn xuống và chọn từ hơn 40 bảng chữ cái để bắt đầu học ngay bây giờ.

vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
a - Ana
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ă
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
î / î din a
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
be / bî - Barbu
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ce / cî - Constantin
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
de / dî - Dumitru
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
e - Elena
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ef / fe / fî - Florea
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ge / ghe / gî - Gheorghe
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
haș / ha / hî - Haralambie
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
i - Ion
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
î / î din i
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
je / jî - Jiu
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ca / capa - Kilogram
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
el / le / lî - Lazăr
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
em / me / mî - Maria
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
en / ne / nî - Nicolae
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
o - Olga
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
pe / pî - Petre
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
kü / chiu
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
er / re / rî - Radu
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
es / se / sî - Sandu
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
șe / șî
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
te / tî - Tudor
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
țe / țî
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
u - Udrea
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ve / vî - Vasile
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
dublu ve / dublu vî - dublu V
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ics - Xenia
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
igrec / i grec
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ze / zet / zed / zî - zahăr