© Wisconsinart | Dreamstime.com
© Wisconsinart | Dreamstime.com

Các con sốMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Hầu hết các ngôn ngữ đều có hệ thống số và những hệ thống này có thể thay đổi khá nhiều. Cuộn xuống để khám phá và tìm hiểu các hệ thống số thú vị từ khắp nơi trên thế giới.

Bấm vào một số

number container
‫1
[واحد]‬

[wahd]
[Một]number container
‫2
[اثنان]‬

[athnan]
[Hai]number container
‫3
[ثلاثة]‬

[thlath]
[Ba]number container
‫4
[أربعة]‬

[arabeata]
[Bốn]number container
‫5
[خمسة]‬

[khmast]
[Năm]number container
‫6
[ستة]‬

[st]
[Sáu]number container
‫7
[سبعة]‬

[sbe]
[Bảy]number container
‫8
[ثمانٍية]‬

[thmaniny]
[Tám]number container
‫9
[تسعة]‬

[tse]
[Chín]number container
‫10
[عشرة]‬

[eshart]
[Mười]