© Svglass | Dreamstime.com

Các con sốMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Hầu hết các ngôn ngữ đều có hệ thống số và những hệ thống này có thể thay đổi khá nhiều. Cuộn xuống để khám phá và tìm hiểu các hệ thống số thú vị từ khắp nơi trên thế giới.

Bấm vào một số

number container

[एक]

[Ēka]
[Một]number container

[दोन]

[Dōna]
[Hai]number container

[तीन]

[Tīna]
[Ba]number container

[चार]

[Cāra]
[Bốn]number container

[पाच]

[Pāca]
[Năm]number container

[सहा]

[Sahā]
[Sáu]number container

[सात]

[Sāta]
[Bảy]number container

[आठ]

[āṭha]
[Tám]number container

[नऊ]

[Na'ū]
[Chín]number container
१०
[दहा]

[Dahā]
[Mười]