© Master2 | Dreamstime.com

Các con sốMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Hầu hết các ngôn ngữ đều có hệ thống số và những hệ thống này có thể thay đổi khá nhiều. Cuộn xuống để khám phá và tìm hiểu các hệ thống số thú vị từ khắp nơi trên thế giới.

Bấm vào một số

number container
1
[ஒன்று]

[Oṉṟu]
[Một]number container
2
[இரண்டு]

[Iraṇṭu]
[Hai]number container
3
[மூன்று]

[Mūṉṟu]
[Ba]number container
4
[நான்கு]

[Nāṉku]
[Bốn]number container
5
[ஐந்து]

[Aintu]
[Năm]number container
6
[ஆறு]

[Āṟu]
[Sáu]number container
7
[ஏழு]

[Ēḻu]
[Bảy]number container
8
[எட்டு]

[Eṭṭu]
[Tám]number container
9
[ஒன்பது]

[Oṉpatu]
[Chín]number container
10
[பத்து]

[Pattu]
[Mười]