ಆಟಗಳು

ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 2 ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ : 6 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ : ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ

0

0

ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ!
ಏನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ?
Dayāḷininda
avaḷu dayāḷininda avanannu prōtsāhisidaḷu.
barekamut’yamb
Ayn barekamut’yamb khrakhusets’ nran.
Yādr̥cchikavāgi
nānu yādr̥cchikavāgi āṭadalli gedde.
patahabar
Yes patahabar shahets’i khaghum.
Ā samayadalli
ā samayadalli, kampyūṭargaḷiralilla.
ayn zhamanak
Ayn zhamanak hamakargich’ner ch’kayin.