விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
கனவு
ஒரு கனவு பெண்
žaljenja vrijedna
žaljenja vrijedna žena
கடுமையாக அழுகின்ற
கடுமையாக அழுகின்ற கூகை
histerično
histerični krik
வெள்ளி
வெள்ளி வண்டி
srebrn
srebrni automobil