Оюндар

Сүрөттөрдүн саны : 2 Опциялардын саны : 3 Убакыт секундада : 6 Тилдер көрсөтүлөт : Эки тилди тең көрсөтүү

0

0

Сүрөттөрдү жаттап алыңыз!
Эмне жетишпейт?
күндүз
Куштар күндүз гана учат.
durante el día
Los pájaros solo vuelan durante el día.
чындык менен
Чындык менен, көптөгөн адамдар башка саясий система каалайт.
comprensiblemente
Comprensiblemente, muchos quieren un sistema político diferente.
болущу жөн
Болущу жөн, көп диета мекендер салынат.
en el futuro
En el futuro, se construirán muchos apartamentos.